CFFT nabízí servis v oblasti ztrát PHM na čerpacích stanicích

 

Základem zajištění proti úniku a ztrátám PHM na čerpacích stanicích je řádné dodržování zákonných kontrol a revizí, hlavně tedy kalibrace nádrží objemovou metodou a používáním přesného systému měření hladin.

Uskladňované PHM jsou látky životu a zdraví nebezpečné, ohrožující životní prostředí, hořlavé, výbušné a jsou předmětem daní a poplatků stanovených státem. V duchu zákona o metrologii čís.505/1990 Sb. a novely. čís.155/2010 Sb. je nádrž na PHM stanoveným měřidlem. Pokud není tato nádrž používána k přímému obchodnímu styku např. jako skladovací nádrže celních skladů (viz pozn. dole) je možno na ni pohlížet jako na pracovní měřidlo. V těchto případech není nutná kalibrace s úředním ověřením orgánem ČMI. Kalibrace nádrže pro PHM na čerpacích stanicích (veřejných i neveřejných) musí být provedena vždy při jejím uvedení do provozu v místě instalace nebo vždy kdy dojde ke změně jejího vnitřního pláště (např. vložkováním), při montáži či demontáži technologických prvků (např. čerpadel, filtrů, uzavíracích ventilů apod. a dále pak vždy při změně způsobu měření (instalace hladinoměrů a zavedení elektronického kontinuálního měření výšky hladin.

Podle zákona č. 155/2010 Sb. může kalibraci provádět osoba nebo organizace, která má k dispozici příslušný etalon objemu (průtočný nebo nádobový), schválený, kalibrovaný a úředně ověřený orgánem ČMI, má znalosti a odborné předpoklady realizovat metodiku kalibrace nádrží v duchu platných předpisů (viz zákon č. 155/2010 Sb.). Stanovení lhůty další kalibrace (tzv. rekalibrace) ponechává zákon na uživateli, avšak lhůta další kalibrace nesmí přesáhnout dobu 10 let, která je obvyklá u nádrží používaných jako stanovené měřidlo.

Z ekonomických, organizačních a časových důvodů (nutná odstávka provozu) je nejvhodnější provádět kalibraci nádrží po čištění nebo tzv. 10leté technické prohlídce nádrží. V této době jsou nádrže prázdné a zkontrolován jejich technický stav a během této odstávky lze provést kalibraci.

Mezinárodní organizací pro legální metrologii OIML, potažmo Českým metrologickým institutem, je pro nádrže u čerpacích stanic a pro nádrže do 100 m3 ve skladech PHM, doporučena a schválena objemová metoda kalibrace. Tato metoda spočívá v postupném napouštění nebo vypouštění přesných kalibračních dávek spolu s měřením jejich výšky hladiny.

 

Je nutné zdůraznit, že objemová metoda akceptuje všechny fyzikálně-mechanické vlivy, které v průběhu napouštění a vyprazdňování nádrže probíhají. Je to především deformace pláště nádrže, změny sklonu, vlivy a výkyvy teploty okolí, vlhkost zásypu, zámrz, působení spodních vod, atd.. Působením těchto vlivů dochází ke změně objemu uskladňované kapaliny v závislosti na výšce hladiny. Stejně tak technologické prvky instalované uvnitř nádrže jako např. plováky uzavíracích ventilů, plnící a vyprazdňovací potrubí, nepravidelnosti vnitřního pláště nádrže jako např. různé výstupky, švy, sváry a žebříky ovlivňují objem uskladňované kapaliny nerovnoměrně v závislosti na výšce hladiny. Kalibrace provedená objemovou metodou usnadňuje přesně definovat objem kapaliny v různých výškách hladiny.

 

     Zvažujete nákup čerpací techniky?  Rádi Vám pomůžeme s výběrem!  Kontaktujte nás.